Om psykologen og behandling

Jeg er utdannet psykolog fra universitet i Oslo 2006-2012, og er i dag i spesialisering til psykologspesialist.

Jeg er faglig forankret i dynamisk terapi, som er en terapiretning som vektlegger innsikt og forståelse av egne følelser, tanker og handlinger som drivkraft for endring. Samtaleterapi er en prosess der vi kan bli mer klar over faktorer som påvirker oss, noe som igjen gir økt kontroll og mulighet for endring.

Jeg har også flere års erfaring med kognitive teknikker, og har blant annet holdt en rekke kurs basert på kognitiv teori.

Dynamisk samtaleterapi

Dynamisk terapi er en behandlingsmetode med bakgrunn i en teori om menneskets psyke som betoner at vi kan drives av ulike krefter eller behov. Et eksempel er et grunnleggende menneskelig behov for å være selvstendig og sjølhjulpen, opp i mot behovet for å være nær andre og kunne få hjelp hvis man trenger det. Et annet eksempel er det grunnleggende behovet for stabilitet og trygghet, opp i mot behovet for utforskning og å tilfredstille nysgjerrigheten og utforske muligheter. Det er dynamikken i disse kreftene som er opphavet til begrepet dynamisk i dynamisk terapi. 

Behandlingen består da i å gi plass til å sette ord på å disse kreftene og behovene, og de følelsene som er knyttet til. Terapeutens rolle er å være med å utforske disse kreftene, ved å spørre når noe er uklart og bidra med erfaring og kompetanse for å øke innsikten i hvordan ulike krefter virker i deg som person.

I dynamisk terapi jobber man med følelser, tanker (kognisjon) og atferd. Endring skjer først og fremst gjennom økt innsikt i vaner og mønstre vi har blitt så vant til at de skjer «av seg selv» eller som nærmest tar for gitt.

I dynamisk teori og behandling legger til grunn at disse kreftene og behovene kan være motstridende og gi oss opplevelsen av å være «delt» eller «dratt i flere retninger». Det legges også til grunn at vi ikke alltid er fullt ut klar over – det vil si bevisst – hvordan disse kreftene virker i oss. Ofte kommer til dette til uttrykk som at vi kjenner på at det er noe ved oss selv vi ikke helt forstår. 

Å i større grad «bli klar over» forhold ved en selv, som er med å styre en,  er derfor en rimelig forventning til dynamisk terapi. Dette er da kunnskap som den enkelte kan bruke i hverdagen for å ta valg for seg selv. 

Dynamisk terapi er tradisjonelt en terapi som går over noe tid, men det finnes etterhvert mange varianter av terapiformen som er mer avgrenset i tid.